برای فعالسازی گارانتی لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.
در صورتی که بیش از یک محصول وارد میکنید لطفا با خط فاصله (-) از هم جدا نمایید


مبلغ نهایی قابل پرداخت بر روی فاکتور را به تومان بنویسید


کد فعالسازی گارانتی بر روی شناسنامه محصول خریداری شده درج شده است.


فروشگاهی که از آن خریداری کرده اید انتخاب نمایید در صورتی که اطلاع ندارید وب سایت دانژه را انتخاب نمایید